Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru, medzi spoločnosťou RB Diving s. r. o. a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”) v oblasti predaja tovaru v internetovom obchode www.rbdiving.sk.

1.2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci RB Diving s.r.o.,Černyševského 10 , 85101 Bratislava, je spoločnosťou zaregistrovanou v Obchodnom registri OS vedenom na k.súde v Bratislave 1, vložka 133709/B,1.januára.2019, IČO: 52101363, IČ DPH: SK2120900650 ( ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii “Kontakty” ) zaoberajúca sa predajom ďalším predajcom a aj spotrebiteľom ( Ďalej len “predávajúci”).

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len “kupujúci”):

1.4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

1.5. Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri

osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov

osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.6. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. 5. “Záruka a servis” a čl. 6. ” Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy” Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadia ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.7. Uživateľský účet :

1.7.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len “užívateľský účet”). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

1.7.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

1.7.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

1.7.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

1.7.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Objednanie tovaru kupujúcim sa realizuje vyplnením elektronického formulára na stránkach predávajúceho spôsobom, ktorý vyplýva ustanovení článkov niže.

Objednávať je možné aj prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na adresu obchod@rbdiving.sk, osobne a telefonicky na číslach v menu “Kontakty”. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať potvrdenie telefonickej objednávky emailom.

2.2. Kupujúci vyplní pravdivo všetky požadované údaje. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a prípadne upraviť dáta vložená do objednávky. Stlačením tlačidla “Objednať” kupujúci potvrdí objednávku. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Takto vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Objednávka sa považuje za doručenú, ak ju obdržal predávajúci a objednávka obsahuje všetky náležité údaje ako je fakturačná a dodacia adresa, telefonický a emailový kontakt na objednávateľa, špecifikácie a množstvo objednaného tovaru a taktiež spôsob dopravy a platby.

2.4. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

2.5. Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch právo vyžiadať si od podnikaľa dodanie príslušných podkladov (napr. výpis z príslušného registra, splnomocnenie a pod. )

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho – množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.7. Vzniknutá zmluva (vrátane dohodnutej ceny) je záväzná a možno ju meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.8. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

2.9. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu rbdiving.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2.10. Objednávky cez internetový obchod na adrese www.rbdiving.sk sú prijímané 24h denne, 7 dní v týždni. Miestom dodania tovaru je adresa dodania uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

2.11. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, a jeho následným prevzatím.

2.12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

2.13 V prípade, že na našej strane došlo k celkom zjavnej technickej chybe, pri uvedení ceny produktov na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takomto prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ cena uvedená pri produktoch na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, neodkladne Vás na túto skutočnosť upozorníme. Pokiaľ nedošlo k prijatiu a potvrdeniu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť. Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

2.14. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

2.15. Súčasťou eshopu je inzercia – bazarový predaj, ktorá je službou verejnosti a právne či daňovo sa nijako nedotýka firmy RB Diving s.r.o. . Preto nemôžu vzniknúť akékoľvek nároky na inzerovanie alebo z bazarovej inzercie vyplývajúce.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy podľa 2.5 týchto VOP, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2 VOP platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a to spôsobom uvedeným v objednávke.

Možné spôsoby platby:

a) platba v hotovosti 

b) platba platobnou kartou 

c) platba v hotovosti pri dobierke

d) bankovým prevodom na účet predávajúceho

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.rbdiving.sk. v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu. V tejto kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Ceny poplatkov a všetky kúpne ceny sú udávané s DPH.

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

3.4. Akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.5. Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná alebo odovzdaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list.

3.6. V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu alebo jej alikvótnú časť kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia kupujúceho, a to na účet kupujúceho, ktorý doručí e-mailom na adresu obchod@rbdiving.sk alebo listom do sídla firmy.

3.6. Dodacia lehota

Tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov ( dostuposť tovaru), ku ktorej sa pripočítava doba potrebná na dopravu. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.

Rýchlosť doručenia tovaru na určenú dodaciu adresu je závislá aj na zvolenom spôsobe dopravy.

Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade, že kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet predávajúceho.

V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci Kkpujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.

Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru prevodom na jeho bankový účet.

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.2. Spôsob dodania tovaru

a) osobným odberom

b) kuriérskou službou

c) prostredníctvom Slovenskej pošty

Poplatok za dopravu závisí od celkovej hmotnosti a hodnoty objednaného tovaru a je viditeľný v rámci objednávky ako samostatná položka košíka

4.3. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo doručovateľom a to ešte pred potvrdením prevzatia. V prípade zistenia porušenia pásky na tovare alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom, kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

5. Záruka a servis

5.1. Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho rbdiving.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

5.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.

5.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v sidle firmy predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese: RB Diving s.r.o., Černyševského 10, 85101,Bratislava.

5.4. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné, vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru kupujúcemu.

5.5. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál dokladu o kúpe tovaru – faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane dodaného príslušenstva a pod.

5.6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

6. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

6.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený formulár o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

RB Diving s.r.o., Černyševského 10, 85101,Bratislava.

6.2.Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy predmetom kúpy je tlaková nádoba, musí byť v okamihu prevzatia kupujúcim nádoba prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než bolo nutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti. Pri nedodaní originálneho obalu môže dôjsť k zníženiu hodnoty tovaru.

6.3. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

6.4. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru.

6.5. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie opráv, údržby alebo diagnostiky, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho, vzťahuje sa aj na náklady spojené s týmito službami ( dopravné náklady, náklady priamo spojené s vykonaním týchto služieb ) ,

i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.6. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým formulárom na odstúpenie od zmluvy s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

6.7. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

6.8. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

7.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a v znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

7.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

7.4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od potvrdenia objednávky kupujúcemu až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak.

7.5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len “nariadenie GDPR”) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

8.2. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava    

tel. č. 02/58 27 21 04 

fax č. 02/58 27 21 70 

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/obchodne-podmienky-eshopu © Podnikajte.sk

PRÁVNE USTANOVENIA :

AUTORSKÉ PRÁVA:

Firma RB Diving s.r.o. si vyhradzuje všetky práva na texty, obrázky, grafiky, zvukové súbory a animácie, ktoré boli použité sa vytvorenie jej internetových stránok. Tieto prvky podliehajú v najširšej miere ochrane autorských práv a ustanoveniam iných ochranných zákonov. Čiastočne podliehajú prvky použité na vytvorenie stránkok aj autorským právam tretích osôb. Obsah internetových stránok firmy RB Diving s.r.o. sa nesmie bez povolenia spoločnosti RB Diving s.r.o. kopírovať, rozširovať, meniť ani sprístupňovať tretím osobám na komerčné účely. Výnimkou z toho sú súbory, ktoré ponúka firma RB Diving s.r.o. na svojich internetových stránkach vyslovene na stiahnutie a zverejnenie.

SYMBOLY VÝROBCU:

Slovné a obrázkové symboly výrobcu na internetových stránkach firmy RB Diving s.r.o. sú väčšinou právne chránené trhovou značkou. Platí to najmä pre logá, názvy produktov a označenia typov.

ŽIADNA ZÁRUKA, ZRUŠENIE NÁROKU NA ZÁRUKU:

Internetové stránky firmy RB Diving s.r.o.boli vytvorené s maximálnou svedomitosťou. Napriek tomu nedokáže firma RB Diving s.r.o. ručiť za bezchybnosť a presnosť informácií uverejňovaných na týchto stránkach. Firma RB Diving s.r.o. vylučuje akúkoľvek záruku za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo používaním tejto internetovej stránky, pokiaľ neboli tieto spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou firmy RB Diving s.r.o. alebo jej výkonnými zástupcami. Sťahovanie súborov a zadávanie osobných údajov sa vykonáva na vlastnú zodpovednosť užívateľa.

UPOZORNENIE:

Podľa judikatúry EU uverejnením odkazu na internetovú stránku zodpovedá alebo spoluzodpovedá subjekt, ktorý odkaz zverejnil, za obsah stránky, ku ktorej poskytol odkaz. Tomu sa dá tomu zabrániť iba tak, ak sa firma jasne dištancuje od obsahu týchto stránok. Na našich internetových stránkach je uložených množstvo odkazov na iné internetové stránky. Chceme jasne zdôrazniť skutočnosť, že nemáme v žiadnom prípade vplyv na obsah stránok, ku ktorým sa viažu tieto odkazy. Preto sa dištancujeme od všetkých obsahov týchto stránok a nepovažujeme ich obsah za vlastný. Toto vyhlásenie platí pre všetky odkazy a obsahy stránok, ku ktorým sa viažu naše odkazy.